BULRIS

За проекта

Проект "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” BG 161 PO 004-4.0.01-0003 финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища"

Проектът спомага за реализирането на общата европейска политика за подобряване условията за движение на плавателните съдове по река Дунав - Общоевропейски транспортен коридор VII, който представлява една от най-важните оси за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа. Осигуряването на безопасно преминаване на корабите е пряк ангажимент на ДП „Пристанищна инфраструктура”, по силата на чл.115 м от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Във връзка с изпълнение на Директива 2005/44/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността, България има задължението да изгради RIS система, която представлява част от трансевропейска мрежа. Реализирането на проекта е заложено като приоритетна цел на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Създадено от: logo_dppi