BULRIS

   Новини

Система за проследяване движението на несамоходните плавателни съдове в акваториите на българските речни пристанища

от BULRIS | юни 28, 2018
ДП „Пристанищна инфраструктура" изгради и въведе в експлоатация „Системаза проследяване движението на несамоходните плавателни съдове (СДНС) в акваториите на българските речни пристанища" по искане на Изпълнителна агенция „Морска Администрация". 
Подсистемата „Визуализация на корабния трафик" приема и предоставя данни за самоходни съдове, които имат монтиран на борда AIS транспондер, но съдовете, които са несамоходни, остават неидентифицирани за електронните системи, част от проект „БУЛРИС". 
Наличието на подобна информация ще допринесе за по-голяма информираност на отговорните институции и следователно повишаване на сигурността, адекватна превенция на аварии и др. 
СДНС представлява съвкупност от технически средства /хардуер и софтуер/ и обслужващ персонал в структурата на ДП "Пристанищна инфраструктура", и изпълнява функциите по управление, събиране, обработване и съхраняване на получената информация за извършване на маневри по време на т.нар. „свободна практика" в района на българските речни пристанища, както и за преминаващите транзитни кораби

ns

Създадено от: logo_dppi