BULRIS

Проект БУЛРИС

„Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” BG 161 PO 004-4.0.01-0003 финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”


На 04.10.2011г. ДП „Пристанищна инфраструктура”, в качеството си на бенефициент по ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г. сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с УО, номер: ДОПТ-04.10.2011г. по проект „BG 161 PO 004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”. Общата одобрена стойност на договора е в размер на 35 378 913,72 лева. Срокът за изпълнение на проекта е до 01.05.2014 г.
Проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” се финансира със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. в рамките на Приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Реализирането на проекта е заложено като приоритетна цел на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проектът спомага за реализирането на общата европейска политика за подобряване условията за движение на плавателните съдове по река Дунав - Общоевропейски транспортен коридор VII, който представлява една от най-важните оси за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа. Осигуряването на безопасно преминаване на корабите е пряк ангажимент на ДП „Пристанищна инфраструктура”, по силата на чл.115 м от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Териториалният обхват на проекта e Република България, по протежението на река Дунав на територията на областите Видин; Монтана; Враца; Плевен; Велико Търново; Русе и Силистра.

Проектът решава следните задачи:

  • изграждането на необходимата инфраструктура в 16 комуникационни точки, разположени по протежението на р.Дунав и 1 резервиращ център, ситуиран в гр. Варна.
  • изграждане на Речен информационен център Русе. За първи път в България е изградена подобна сграда.
  • разширяване на обхвата на услугите и системата.
  • внедряване на нови технологии за усъвършенстване на системата, нормативно обусловени в нова директива през 2012 г.

Създадено от: logo_dppi