BULRIS

Указание за попълване на Заявление за достъп до подсистема Визуализация на корабния трафик на БУЛРИС *

    * Предоставя достъп до vtt.bulris.bg

Заявлението се попълва в приложената по-долу форма (попълването е електронно, а не ръкописно), в която задължително трябва да има следните реквизити:

1. Трите имена на лицата, за които сe иска достъп, се попълват на кирилица съгласно документ за самоличност;

2.Задължително се посочва името на фирмата и заеманата позиция на лицето, което ще получи достъп дo системата;

3. Актуален адрес за кореспонденция на всяко от лицата;

4. Актуален телефонен номер за връзка на всяко от лицата;

5. Факс номер (ако има наличен);

6. Точно изписан имейл адрес на всяко от лицата, като задължително се спазват всички символи с цел избягване на грешки.

Начините за подаване на попълненото заявление в Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” са следните:

1. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва, след което сканирана се изпраща до посочения в заявлението електронен адрес: support@bulris.bg. При получаване на готовите акаунти (в офиса на дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”, гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А) трябва да се предостави оригинал на заявлението с подпис и печат на директор/управител на фирмата.

2. Оригиналът на заявлението се предоставя в Специализирано поделение дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав", гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А.

3. Попълнената и разпечатана електронна форма се изпраща с куриер до адрес: Русе 7000, ул."Пристанищна" №20 А, Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”.

Отговорността за коректността на подадените данни в заявлението носи лично заявителят.

banner2

Създадено от: logo_dppi