BULRIS

Нормативна уредба


В своята дейност Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” се ръководи от действащото законодателство на Република България и от множество международни правни актове.

Предметът на дейност и статута на ДППИ е регламентиран в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е уточнена в Правилника за устройството, функциите и дейността му, който се приема от Управителния съвет на ДППИ и се утвърждава от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Правила, разпореждания

Наредби, постановления

Закони и кодекси

Международни актове

Създадено от: logo_dppi