BULRIS

Основна цел на проекта

Хармонизиране на информационните услуги за поддържане на управлението на трафика и транспорта по вътрешните водни пътища в изпълнение на Директива 2005/44/ЕС. Като страна членка на Европейския съюз България има задължението да изгради речна информационна система  (RIS), която представлява част от трансевропейска мрежа, в съответствие с техническите насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване на речните информационни услуги с цел осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища.

Специфични цели на проекта

 • Изграждане на телекомуникационна инфраструктура на речната информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС, която да осъществи пълен и непрекъснат пренос на всички данни по протежението на целия български участък без липса на покритие, с обща точка сградата на БУЛРИС в Русе;
 • Създаване на условия за взаимодействие с информационните системи, обслужващи останалите видове транспорт;
 • Изграждане на съвременна модерна сграда на център за речно-информационни услуги в България;

Предоставянето на речни информационни услуги в реално време е важно условие за намаляване на рисковете при преминаване на плавателни съдове през критични участъци по река Дунав и по този начин – за повишаване на нивото на безопасност за корабоплаването. Системата създава условия и за повишаване на ефективността на превозите по вътрешните водни пътища. БУЛРИС е важен елемент от комплекса от мерки за контрол и предотвратяване на замърсяванията по най-голямата европейска река. Използването на информационни технологии в управлението на логистични и транспортни процеси е основен елемент от съвременните транспортни вериги.

Речните информационни системи (РИС) са хармонизирани информационни системи, обслужващи кораби и институции, отговорни за управление на трафика, поддържане на плавателния път, сигурността на корабоплаването, опазване на околната среда и др. До сега комуникацията между корабите и различните брегови служби, обслужващи корабоплаването се е осъществявала чрез радиовръзка, телефония, зрително наблюдение и други традиционни методи. РИС е среда, в която може да бъде осъществявана съвременна електронна навигация, което е практика в морския транспорт. Системите за наблюдение на трафика, които се интегрират в БУЛРИС, предоставят в реално време информация както на бреговите служби, така и необходимите данни за безопасно плаване на самите кораби: АИС данни, радарна картина и видео наблюдение с опция за термо картина.

 • актуални данни за фарватера (водния път) - електронни навигационни карти за ВВП (вътрешниводни пътища), интернет приложения за известия до корабните водачи, радарни системи по маршрута, планиране на плаванията;
 • информация за действащото законодателство – режим на корабоплаване на територията на всяка от страните;
 • опасности по водния път/сигнали за бедствия;
 • информация за транспорт и логистика - дата на пристигане, вид на товар, свободни обеми на плавателното средство и пр.;
 • трафик контрол - гарантира безопасност и сигурност на плаването и доставките. Осигурява електронни доклади от корабите, наблюдение и проследяване на корабите, автоматично разпознаване (АIS).


След измененията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, функциите по информационно осигуряване на корабоплаването са възложени на ДП “Пристанищна инфраструктура”.

С Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България (изменена през 2014 г.) в българското законодателство се транспонират изискванията на Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. за хармонизиране на речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на общността.

Директива 2005/44/ЕО определя задължението за внедряване на четири основни РИС ключови технологии:

 • Информационна система за визуализация на електронни карти – Inland ECDIS

 • Електронно корабно докладване - ERI

 • Съобщения до корабоплавателите – NtS

 • Система за локализиране и проследяване на кораби – VTT

Специални елементи на системата са Hull Data Base и RIS Index.  

В допълнение в Директивата се посочва, че държавите-членки трябва да отговарят на набор от изисквания за минимално количество данни, т.е всички данни относно навигацията и планирането на пътуването по вътрешните водни пътища. Тези данни се предоставят в достъпен електронен формат, и съдържат най-малко:

 • ос на фарватера с индикация на километрите

 • ограничения за корабите или съставите от гледна точка на дължина, широчина, водоизместимост и височина

 • работно време на инфраструктурни обекти, по-специално на шлюзовете и мостовете

 • местоположение на пристанищата и претоварните площадки

 • референтни данни за датчиците за ниво на водата, свързани с корабоплаването

За да се задоволи тази необходимост от минимални данни, трябва да бъде съставен РИС Индекс за работната област на съответната РИС организация.

Всички елементи на БУЛРИС са напълно съвместими с аналогичните системи в другите страни по река Дунав в изпълнение на Директива 2005/44/ЕС.

България е първата дунавска държава, в която е изграден административен и оперативен център за наблюдение на корабния трафик.

В рамките на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” е внедрена и система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно.

Създадено от: logo_dppi