BULRIS

Технически детайли 

Една от главните задачи на БУЛРИС в електронен запис в системата на позицията на корабите и тяхното изобразяване върху електронна навигационна карта. Това е постигнато чрез стратегическо разполагане на Радиорелейни трасета, АИС Базови станции, WAN свързаност и софтуер за визуализация. Резултатът е предоставяне на достоверна информация за текущото състояние на трафика, съдействие на капитаните при вземане на решения и повишаване на безопасността на движение по река Дунав. 

Функции и възможности на основните подсистеми

БУЛРИС обединява функционалности и данни, събирани чрез няколко подсистеми:

 • Радиорелейна преносна мрежа (RRL)
 • Мрежова среда (WAN)
 • УКВ радио подсистема (VHF/ATIS)
 • Автоматична Идентификационна система (AIS)
 • Телефонна подсистема (VoIP)
 • Охранителна подсистема
 • Визуализация на корабния трафик (VTT)
 • Известия до корабоводителите (NtS)
 • Електронни доклади (ERI)
 • Радарна подсистема
 • Видео наблюдение на специфични участъци чрез термо камери
 • Система за кризисни ситуации с 3D моделиране
 • Wi-Fi подсистема
Радиорелейна преносна мрежа

Радиорелейната преносна мрежа е изградена от 13 радиорелейни линии с обща дължина 396 км. Радиорелейната мрежа осигурява преноса на данни от осемте базови станции до РИС центъра. 


Мрежова среда

Това е комуникационна инфраструктура, включваща маршрутизатори, комутатори и други спомагателни устройства, служеща за пренос на данни, повишаване на гъвкавостта, добавяне на VPN свързаност и оптимизация на свързаността на РИС Център Русе, РИС Център Варна и обектите на системата. Мрежовата среда е една от най-важните подсистеми на проекта - тя позволява дистанционен контрол, изградена е в конфигурация, коятo дава възможности за повишаване на производителността.


УКВ радио подсистема

Цел на тази подсистема е да осигурява непрекъснато УКВ радио покритие в българския участък на река Дунав.


Автоматична идентификационна система

Автоматичната идентификационна система (АИС) също работи с УКВ честоти, но за разлика от радиотелефонната подсистема използва цифров канал за връзка.  


Телефонна подсистема

Това е технология, която позволява пренасянето на глас (телефония) през Интернет (VoIP). 


Охранителна подсистема

На обектите, собственост на ДППИ, е осигурено непрекъснато видео наблюдение. Безопасността се допълва от контактни, обемни и оптикодимни датчици. Всички алармени събития се получават в оперативния център


Радарна подсистема

Тази система е необходима за решаване на специфични навигационни задачи от оператора, давайки му информация в реално време за навигационната ситуация. В рамките на проекта са закупени два нови радара. 


Видео наблюдение на критични участъци чрез термовизионни камери

Видео наблюдението е необходимо за решаването на специфични навигационни задачи от операторите на речната информационна система, т.к. предоставя информация в реално време за навигационната ситуация.

Обхват на подсистемата: Обекти в Куделин, Флорентин, Видин, Лом, Горни Цибър, Оряхово, Сомовит, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра; 


Система за кризисни ситуации с 3D моделиране

Системата подпомага вземането на решения в кризисни ситуации (CMS - Crisis Management System) и дава възможност за:

 • автоматизиране обработването на входяща информация;
 • планиране на действия за реакция при извънредни ситуации и проследяване на тяхното осъществяване;
 • анализ и оценка на въздействието на извънредните ситуации.


Wi-Fi подсистема

Осигурява бърза и лесна връзка на кораби, плаващи в българския участък на река Дунав, чрез комуникационните възможности на БУЛРИС. Обхватът на точките за достъп е концентриран в района на пристанищата.


 Data Gateway

Data Gateway е софтуерно решение, като основната му цел е обмен на данни включващи AIS, ERI, спешни случаи. Приложението изисква добра и сигурна интернет връзка и XML съобщения. Необходимо е да се администрира от страна на националния РИС център, тъй като основна функция е връзката с чуждестранни РИС центрове.

Целият контрол и управление на всички подсистеми на БУЛРИС в българския участък на река Дунав са съсредоточени в Центъра за речни информационни услуги – гр. Русе. В центъра е осигурено и 24/7 дежурство на висококвалифицирани експерти – оператори на речната информационна система. 

България е първата дунавска държава, в която е изграден административен и оперативен център за наблюдение на корабния трафик. В рамките на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” е внедрена и система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно.

 

Създадено от: logo_dppi