BULRIS

Система за кризисни ситуации с 3D моделиране

Услугите за противодействие на бедствия (CAS) за вътрешните водни пътища формират част от глобален план за защита и противодействието на бедствия относно различните видове транспорт (въздушен, автомобилен, железопътен и воден транспорт). Всяка страна решава сама за себе си как Речните информационни услуги могат да се впишат в този глобален план.
За реализиране на система за предоставяне на CAS ключови РИС технологии са Inland ECDIS и Inland AIS.

Основните компоненти на системата за противодействие на бедствия използват ключови РИС услуги, като в случай на инцидент чрез тях може да бъде предоставена:

  • информация за позиция на кораба, когато няма AIS транспондер на борда, ще бъде предоставена прогнозна позиция на базата на докладваната информация

  • информация за товара и броя на пътниците на борда на кораба, въз основа на електронните съобщения

Информират се капитаните и отговорните власти чрез AIS и NtS съобщения.

Смисълът на системата е в намаляването на времето, необходимо за разработване и прилагане на оптимални решения, целящи елиминиране на последствия от извънредни ситуации, намаляване на обществени загуби, на преки и косвени финансови, екологични и др. щети. Системата е инструмент за подпомагане вземането на решения, насочени към елиминиране на последствията при извънредни ситуации. Системата позволява координиране, управление и осигуряване на комуникация между звената, ангажирани с действия при извънредни ситуации.

Системата подпомага вземането на решения в кризисни ситуации CMS (Crisis Management System) и е универсално средство, което служи за:

* автоматично проследяване и графично изобразяване на текущата ситуация;
* бързо и своевременно предоставяне на информация за реални извънредни ситуации;
* проследяване развитието на извънредни ситуации и елиминиране на техните последствия;
* автоматично записване на входяща информация;
* предвиждане и оценка силата на последствията от извънредни ситуации;
* планиране хода на действията при извънредни ситуации, с цел разработване на управленски решения за избор и прилагане на оптимален цялостен оперативен контрол;
* визуално представяне на големи обеми информация, с цел по-добро разбиране на наличната информация от страна на вземащите решения
* анализ и оценка на въздействието на извънредните ситуации

Терминалът за управление на кризисни ситуации включва следните ресурси на БУЛРИС:
* VTT софтуер, предоставящ реална и прогнозна информация за трафика в реално време;
* CCTV софтуер за предоставяне на визуален контрол на трафика;
* 3D представяне на навигационната ситуация

3D система за управление на корабния трафик (3D VTS софтуер) позволява визуализация на корабния трафик в реално време или възпроизвеждане на картината на корабния трафик. Графичните обекти са взети от библиотеката с модели на плавателни съдове, която се поддържа от VTS системата. Визуалното представяне на състоянието на трафика се създава на базата на сателитни образи, проучвания на терена и данни за земния релеф.
Отправната точка на оператора може да се позиционира във всяка точка от виртуалното пространство, включително може да бъде прикрепена и към самите плавателни съдове. Визуалните ефекти показват шестте степени на движение, локация и ориентация. Визуалните ефекти са синхронизирани с реални данни от системата за управление на корабния трафик (VTS).

  • 3D

Софтуер за 3D тренажор

  • 3D modelling software

Софтуер с 3D моделиране

  • 3D training software

Софтуер за 3D тренажор

  • Capture

Софтуер с 3D моделиране

Създадено от: logo_dppi