BULRIS

Радиорелейна Преносна Мрежа


Радиорелейната преносна мрежа е изградена от 13 радиорелейни линии с обща дължина 396 км. Радиорелейната мрежа осигурява преноса на данни от осемте базови станции до РИС центъра. Всички радиорелейни линии са реализирани по схема Hot Standby (1+1), което означава, че всяка радиорелейка има два приемопредавателя. Когато единият работи, другият е в режим „готовност” и ако по някаква причина първият откаже - вторият приемопредавател поема трафика. По този начин е гарантирана нейната надеждност.
Радиорелейното оборудване отговаря на изискванията на R&TTE директивата на Европейския съюз 99/5/ЕС, на изискванията на обобщения стандарт EN 302 217 в съответните му части от 1 до 4, на БДС EN60215 и БДС EN60950 по отношение на механична издържливост и електрическа безопасност, какато и изискванията в ЕМС стандартите, специфицирани в БДС EN 300385 и EN 301489, части 1 и 4.      

  • Bulris_topology

Фиг.1 Топология и обхват на УКВ радио покритие на БУЛРИС 

  • Bulris Map

Фиг.2 Местоположение на обектите на БУЛРИС

Създадено от: logo_dppi