BULRIS

УКВ Радио подсистема


По първа фаза на проекта са инсталирани УКВ станции, които заедно с прилежащите им антени са разположени в обекти Флорентин, Лом, Оряхово, Сомовит, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра.  Във всяка от тях има УКВ радиотелефон, който е свързани с мрежовата среда и може да се управлява дистанционно от РИС центъра. 
С приключване на втора фаза на проекта са монтирани и въведени в експлоатация допълнително по 3 УКВ станции на гореизброените обекти. Целта е повишаване на готовността, надеждността, качеството на услугите и гъвкавостта на системата, по отношение на планови и профилактични ремонти, чрез резервиране. Също така повишаване на удобствата за РИС операторите, използващи ситемата с цел по-ефикасно и лесно управление, без загуба на време. Постигната е хомогенност и интегритет на УКВ с другите подсистеми – цялата апаратура и софтуер са достъпни и лесно използваеми от същото място, откъдето РИС операторът работи и с останалата апаратура. Освен това софтуерът на УКВ ползва информацията от АИС базовите станции, ако е налична, за да се знае къде се намира корабът, с който се води кореспонденция и това е изобразено на операторското работно място. Чрез резервиране на апаратура и брегово базирано регулярно и перманентно поддържане от собствен инженерен и администраторски състав, който е преминал специален курс на обучение, се постига повишаване на готовността и надеждността.
Радиотелефонната подсистема осигурява непрекъсната възможност за връзка между РИС операторите и плавателните съдове, запис на цялата гласова комуникация, наблюдение на всички програмни и апаратни компоненти и пълно радиопокритие на българския участък на река Дунав. Радиотелефонната подсистема удовлетворята всички изисквания на RAINWAT споразумението от 18 април 2012г. Подписано от Република България, както и за последните изменения в него, да функционира в съответствие с последната версия на документа ETSI EN 300 698 за системите ATIS.
Системата в РИС център Русе се състои от управляваща и контролираща част, операторски конзоли с възможност за възпроизвеждане, предаване и обработка на аудиозаписи, сървър за аудиозапис, който записва всички приети ATIS кодове, и еднозначно свързани с тях аудиозаписи и администраторска станция. Цялото оборудване е дублирано в резервиращия РИС център във Варна. В отдалечените обекти има разположени УКВ Базови станции, интерфейсен модул за VoIP, както и необходимите контролери, антени и филтри. Всички системи са синхронизирани. Преносът между отдалечените точки се осъществява по радиорелейна връзка.  

УКВ Радио системата предоставя следните възможности:

- избор на канал за връзка, базова станция и радиотелефон;
- избор на група канали, на които да бъде излъчено съобщение:
- излъчване на предварително записано съобщение чрез избор на канали и базови станции;
- получаване на данни в реално време за ATIS кода на кораба, с който се провежда комуникация;
 - запис на всички разговори и съобщения в база данни;
 - извличане на информация от базата данни
Системата осигурява интерфейс за свързване на радиоканалите към публичната телефонна мрежа, както и свързване на телефонните канали към радиоканалите.

По същество системата предоставя услуга на потребителите за свързване от телефон/мобилен телефон към кораб, и обратно, в българския участък на река Дунав.

  1. След набиране на номер 082 29 84 60 (РИС Център Русе) оператор РИС свързва телефонното повикване за осъществяване на разговор с екипажа на търсения кораб, независимо от неговата локация в българската акватория на реката.

  2. При желание от екипажа на кораб може да бъде осъществено пренасочване на разговора от УКВ радиостанцията към заявен телефонен номер. Всички разговори се записват.

Гореописаната услуга се осъществява само при спешни случаи.  

Радио покритие

Фиг.1 Покритие на УКВ радио подсистема на БУЛРИС 

Създадено от: logo_dppi