BULRIS

Система за мониторинг и обследване на речното дъно

Системното обследване на речното дъно е от значение както за безопасността на корабоплаването, така и за дейности по поддръжка на пристанищната инфраструктура и акватория. Специализиран моторен кораб, оборудван със съвременна компютърна система, инструменти и измервателна апаратура за наблюдение и заснемане състоянието на речното корито, позволява извършване на специализирани обследвания. Многолъчевият ехолот (Multibeam Echo-sounder), монтиран на борда, осигурява комплексна картина за дълбочините, за типа на дънните седименти и динамиката на процесите, за наличието на различни обекти на дъното и редица други явления.

Катер "БУЛРИС"


Катерът е купен по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” по ОП „Транспорт 2007-2013” и е оборудван с многолъчев ехолот, който следи и заснема профила на речното дъно. 
Корабът е снабден със специализирано оборудване за мониторинг на речното дъно и ще извършва обследвания в българския участък на река Дунав. Моторният катер „БУЛРИС“ е построен в корабостроителница в Гърция, регистриран е съгласно българското законодателство в ИА „Морска администрация“ под български флаг. 

Плавателният съд е снабден с необходимото навигационно оборудване за изпълнение на плавания по река Дунав (DGPS), AIS (автоматична информационна система), комплексен интерфейс интегриран с радара, УКВ радиостанция с вграден ATIS декодер – стационарна, с честотен обхват, съответстващ на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.

Капитан на кораба: Павел Косов

  • Kater

Катер БУЛРИС

  • капитанско място

Катер БУЛРИС отвътре

  • катер

Катер БУЛРИС отвътре

  • катер

Катер БУЛРИС

Хидрография и други изследвания

Teledyne PDS2000 е софтуерен пакет за хидрографски изследвания и за операции по драгиране. Той предлага модули, които обхващат цялата операция от събирането на данни до крайния продукт (хидрографска карта, инструкции за драгиране и др.). Софтуерът работи на стандартни компютри с операционна система Windows. Teledyne PDS се предлага в различни версии, съобразени с конкретните операции.

Целта на PDS софтуерния пакет е събирането на данни в реално време от един или повече сензори, обработка на данните, показване на резултатите от изчисленията и едновременно с това запис на данните. За да може да контролира тези процеси са разработени много различни изгледи, които показват процесите на четене, изчисления, резултати и запис. Данните могат да бъдат показани графично или в буквено-цифров код.

Данните трябва да бъдат проверени след измерванията и Teledyne PDS има няколко опции за отстраняване на грешките и големите различия в стойностите, ръчно или автоматично. Крайното представяне на обработените данните може да бъде под формата на модели, таблици, файлове, обеми, морски карти и рапорти.
 
Teledyne PDS се използва за много приложения, които включват заснемане на морското дъно или речните корита за опасни зони, напредъка на работата на драгиращо устройство и безопасното плаване. Контрол на качеството по време на събирането на данни предоставя най-добрите данни за качеството, което прави още по-лесно за обработка. Резултатите са показани в цифрови теренни модели и обеми, както и в рапорти.
  • RuseWest

Фиг. 1 Грид модел на пристанище Русе - Запад

  • Грид модел на пристанище Русе - Запад в 3D изглед

Фиг. 2 Грид модел на пристанище Русе - Запад в 3D изглед

  • Батиметрична карта

Фиг. 3 Батиметрична карта на северния кей на пристнище Русе - Запад

  • KMZ снимка

Фиг. 4 KMZ снимка на модела импортирана в Google Earth

Създадено от: logo_dppi