BULRIS

Мрежова среда 

WAN мрежата  обединява разнородните комуникационни среди като се осигурява пълна мрежова свързаност между отделните обекти и хардуер, гарантирайки необходимия информационен обмен. Връзката към Интернет е осъществена през защитна стена. Има изградена оптична свързаност между Оперативния РИС център и резервиращия център във Варна. Опорната мрежа е разделена на сегменти с използване на VLAN. В оперативния център мрежовата инфраструктура е разделена на две части - периферна и опорна мрежа за осигуряване на непрекъсваемост на работния процес и максимално ниво на сигурност.

Използвани са маршрутизатори и комутатори на водещ производител на комуникационно оборудване. Модулната им архитектура позволява добавянето на нови интерфейси.

WAN инфраструктура обединява комуникациите между обектите. Отдалечените обекти използват безжична среда за пренос на трафика, като за връзка към маршрутизаторите от WAN комуникационното оборудване се използват етернет портове от радиорелейната апаратура.

Централна събирателна точка за мрежовата инфраструктура се явява Оперативен център Русе, където по въздух или по оптика са свързани обектите. При наличие на трафик се изгражда VPN “всеки към всеки”, като така се намаля закъснението, запазва се честотна лента и опростява инсталацията и работата на VPN. Динамичната конфигурация на VPN тунелите, комбинирана с технологии като QoS и Multicast, оптимизират чувствителните на закъснения приложения като глас и видео, без VPN конфигурацията и операциите да представляват сериозно бреме.

Във всяка локация е позициониран комутатор, конфигуриран спрямо локалните изисквания, към който ще се свържат крайни устройства и комуникационно оборудване за връзка към WAN и Интернет. С помощта на VLAN-и мрежата са сегментирани на броудкаст домейни по функционалност, с цел разделяне на различните типове трафик, например глас и данни. Комутаторите поддържат стандарт 802.3af и IP телефоните могат да бъдат захранени по мрежата.

Наблюдение на мрежата

Подсистемата за управление и наблюдение на мрежи от сървъри и приложения и подсистемата за генериране на отчети взимат данни от наблюдаваните обекти (ИТ системи) през интелигентния интегриран агент или по SNMP (v1 и v2c), обработват и съхраняват получената информация, визуализирайки я при необходимост на дежурните оператори или препращайки я автоматично към подсистемата за обработка на инциденти. Подсистемата за управление на сървъри функционира паралелно в централния и резервния център.

Модул за контрол на състоянието радиорелейните линии

Модулът за контрол на състоянието на радиорелейните линии е базиран на системата NERA NetMaster NMS. NetMaster предоставя пълен набор от инструменти за управление на всички Nera мрежови елементи. Системата разполага с функция за автоматично разкриване на изградената мрежова топология, базирана на реалната конфигурация на устройствата. Различните компоненти могат да бъдат достъпени чрез интуитивен графичен интерфейс. NetMaster визуализира статуса на радиорелейното оборудване в реално време и записва всички регистрирани събития в база данни за последващ анализ.

Модул за контрол на състоянието на електрозахранването

Като модул за контрол на състоянието на електрозахранването се използва софтуерният продукт HP Operations Manager for Windows. Данните за състоянието на електрозахранващите мрежи по места се събират от първичните устройства (дизел-генератори и т.н.) по SNMP протокол. Посредством интегрираните политики за наблюдение и управление на HP Operations Manager for Windows, е осигурено:

 • Генериране на алармени събития при преминаване от основно към резервно/аварийно електрозахранване и обратно;
 • Генериране на алармени събития при възникване на проблеми с акумулаторите;
 • Генериране на алармени събития при възникване на проблеми с дизел генераторите;
 • Алармените съобщения ще бъдат отразени в централна конзола; 

Модул за контрол на състоянието на WAN мрежата

За целите на проекта е доставен и внедрен модул за контрол на състоянието на WAN мрежата Network Node Manager (NNM). Този компонент е проектиран за наблюдението и управлението на мрежи независимо от размера и сложността им, с възможности за бързо откриване на основната причина за всеки проблем, подпомагайки разбирането на физическата мрежа, мрежовите услуги и комплексните им взаимовръзки. Той осигурява лесни за употреба инструменти които да идентифицират, диагностицират и предвиждат потенциални проблеми преди те да са се отразили на мрежата, и позволява пълна настройка и конфигурация към конкретната ИТ среда и пълна интеграция със HP Operations Manager.

Основни характеристики

Основни характеристики на Network Node Manager са да открива, наблюдава и управлява физическата мрежа, осигурява бързото идентифициране на проблемите и подпомага определянето на мрежовите услуги и техните взаимовръзки, влиянието на възникналите проблеми, увеличава ефективността на ИТ персонала посредством вградената логика, автоматични действия и настройваем потребителски интерфейс. Намалява се времето за възвращаемост на инвестициите осигурявайки висока надеждност на наблюдаваните системи и тяхната по-висока отказоустойчивост. Силно мащабируемо решение т.к. поддържа добавяне на функционалност при нужда на базата на модули (Smart Plug-ins).

Откриване на мрежови проблеми

Network Node Manager филтрира и обработва голям брой от мрежови събития, за да представи обобщена информация, подпомагаща отстраняването на проблема. От списъка с активните аларми операторите могат да избират конкретни изгледи на топологията на мрежата, показвайки само засегнатите устройства. Олекотеният и опростен интерфейс подпомага бързото и лесно решаване на мрежови проблеми. При интелигентно събиране, съхранение и обработка на данни Network Node Manager събира информация от мрежата, съхранява я в отворен формат и осигурява отчети върху натрупаните данни. Отчетите ясно показват тенденциите на достъпността, надеждността и натоварването на устройствата и услугите. Анализът на натрупаните данни осигурява ясно дефиниране на стандартните стойности при нормално поведение на системата, а наблюдението за девиациите позволява проблемите да бъдат открити на ранен етап, преди да са се отразили на мрежата, а от там и на предоставяните от БУЛРИС услуги.

Модул за контрол на състоянието на IP базираното оборудване

За целите на проекта е доставен и внедрен HP Performance Insight, който осигурява отчети на базата на информация за мрежите, системите и приложенията за достъпността на наблюдаваните услуги, осигурявайки необходимите данни за ефективно следене на нивата на обслужване. Основни характеристики  

 • осигурява достъпността и производителността на системите, мрежите и услугите
 • диагностицира проблеми с производителността на базата на текущи и исторически данни
 • осигурява нужната информация за анализа, планирането и развитието на ИТ системите
 • определя претоварените и ненатоварените системи
 • подпомага разбирането на влиянието което системите и мрежите имат върху производителността на ИТ услугите  
 • съхранява данни за текущото състояние на натовареността на системите, както от оперативна точка, така и за следене на нивата на обслужване  
 • възможност за интеграция със HP Network Node Manager

Модул за охрана и контрол и модул за контрол на параметрите на околната среда в помещенията с оборудване

Mодулът за охрана и контрол e базиран на контролер, който се управлява от системата за контрол, наблюдение и управление чрез монтирани в оперативния и резервиращия център. Връзката между контролерите и центровете се осъществява с интернет модули. Към модула за охрана се свързват магнито-контактни датчици , микровълнови датчици, противопожарни оптико-димни датчици.

Към контролера за контрол на параметрите на околната среда в помещенията са свързани датчици за температура и влажност в помещенията.

Видеонаблюдението се осъществява посредством видеокамери свързани към модул за видеонаблюдение. Връзката към ​него се осъществява през интернет. Софтуерът позволява видеонаблюдение в реално време от операторска станция.

Създадено от: logo_dppi