BULRIS

Електронно докладване

Разпоредбите на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България създават съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение - (ЕС) No.689 / 2012 и Регламент за изпълнение (ЕС) No.909 / 2013.

Друга ключова технология за РИС услугите е Електронното докладване – ERI. Чрез него се получава стратегическа информация за трафика, управление на трафика, съдействие за предотвратяване на бедствени ситуации, статистически данни, такси свързани с водните пътища и пристанищни такси, логистика.
БУЛРИС поддържа:
 - уеб базирано приложение за въвеждане на Електронни доклади за регистрирани потребители;
 - интерфейси към външни приложения за ERI;

Тези доклади могат да се попълват и изпращат както от капитана, така и от агентираща фирма.

Капитаните и екипажът трябва преди да навлязат в акваторията на дадено пристанище и при спазване на процедурата, предвидена в чл.14, ал.1 и 2, да информират инспекторите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за своите намерения чрез електронен доклад (ERI) или чрез радио-телефонна връзка на обявения канал за информация и навигация, като съобщят името, флага на кораба, брой кораби, размера и максималното газене на състава, скоростта и посоката на плаване и за наличие на опасни товари - също видът, класът и количествата им.

ERI системата е достъпна през интернет на следния адрес:

http://eri.bulris.bg и съдържа следните услуги и стандарти за работа:

* международния обмен на данни трансгранично;

* Уеб услуги R2D2;

* ERINOT XML базирани ERINOT XSD, версия 1.2g.

Достъпът до ERI портала е само за оторизирани потребители, по смисъла на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.

eri 1

Създадено от: logo_dppi