BULRIS

ДП „Пристанищна инфраструктура” въведе в експлоатация от 15 март 2017 г. системата за електронна обработка на документи при пристигане и отплаване на кораби в/от речните ни пристанища. За основа на системата послужи софтуер, собственост на ДППИ, използван на море, който е пригоден към изискванията на река.

Системата „Single Window” или „Обслужване на едно гише” ще позволи стандартизирана информация и документи да се подават електронно, а не на хартиен носител, в една единствена входяща точка.

Системата е в съответствие с Директива 2010/65/ЕС на ЕП и на Съвета от 20.10.2010 г. относно даване на сведения за кораби, пристигащи и напускащи пристанищата на държавите-членки, на Постановление № 242 от 4.08.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Р България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 3 от 2008 г.), чл. 9, ал. 1 и на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Р България чл. 12, ал.1 и 2.

Нормативно регламентирана е с приемането на изменения в Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарно-медицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приети с Постановление № 186 на Министерски съвет от 26 януари 2017г., обн. ДВ, бр.12 от 03.02.2017г.

Достъп до https://sw.bulris.bg

Указания за попълване на Заявление за достъп до „Система за електронна обработка на документи на река”

Заявлението се попълва електронно, а не ръкописно, като задължително трябва да има следните реквизити:

1. Трите имена на лицата, за които сe иска достъп. Попълват се на кирилица съгласно документ за самоличност;

2. Задължително се посочва името на фирмата, ЕИК, ЕОРИ номер, МОЛ, и заеманата позиция на лицето, което ще получи достъп дo системата; За всяка фирма задължително има един водещ (ръководител фирма) и възможност за допълнителни акаунти (за служители). Акаунтите на корабните агенти във фирмата се управляват от ръководител фирма.

3. Актуален адрес за кореспонденция на всяко от лицата;

4. Актуален телефонен номер за връзка на всяко от лицата;

5. Факс номер (ако има наличен);

6. Точно изписан имейл адрес на всяко от лицата, като задължително се спазват всички символи с цел избягване на грешки.

7. Подпис, печат на институцията заявяваща достъп.

Начините за подаване на попълненото заявление в Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” са следните:

1. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва и подпечатва, след което сканирана се изпраща до посочения в заявлението електронен адрес: sw@bulris.bg. При получаване на готовите акаунти, в офиса на дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”, гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А, оригиналът на заявлението се предоставя задължително подписан и подпечатан.

2. Оригиналът на заявлението се предоставя на място в Специализирано поделение дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав", гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А.

3. Попълнената и разпечатана електронна форма се изпраща ​с писмо до адрес: Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А, Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”.

Отговорността за коректността на подадените данни в заявлението носи лично заявителят.

 

Създадено от: logo_dppi